Præsentation: Zascha Cathleen

 

Mit navn er Zascha Cathleen, er 47 år, og har boet i Jersie Strand 5 år. Mor til 2 skønne piger. Til dagligt arbejder jeg som Indkøber, projektleder i vores produktudvalg og event arrangør. Udover det, så er har jeg et bijob på et opholdssted for socialt udsatte børn hvor jeg er tilknyttet en weekend i måneden. Jeg har været med i bestyrelsen for LA i Solrød, i halvandet års tid nu, og på opfordring stiller jeg nu op til KV17.
Mærkesager:
Færre forbud – mere personlig frihed! Vi bliver kvalt i misforstået omsorg, og der lovgives og forbydes og kontrolleres i et alt for stort omfang, hvilket bla. medfører til, at vi har en af verdens dyreste offentlige systemer og vores kommuner bliver kvalt i endeløs kontrol. Dette flytter fokus fra den konkrete service, som jeg synes, at vi som Borgere har krav på.
Mindre bureaukrati – I den forbindelse vil jeg sætte fokus på, at vi skal have mindre bureaukrati og mere for vores højt betalte skattekroner.
Vækst – Pengene skal bruges på Borgerne, på vækst for vores erhvervsdrivende og på vedligehold af vores skønne byer i Solrød Kommune.

Præsentation: Emil Hedegaard

Jeg er født og opvokset i Solrød kommune. Jeg gik i børnehave Birkebo, hvorefter jeg startede på Uglegårdsskolen. Jeg har været aktiv i foreningslivet lige fra da jeg var helt lille – jeg har spillet fodbold, tennis og gået til karate. Nu går jeg på Solrød Gymnasium, hvor jeg i min egenskab som elevrådsformand arbejder for, at eleverne har det så godt som muligt. Politik har altid interesseret mig, og jeg har altid engageret mig hvad der foregår omkring mig. Det er også grunden til, at jeg har valgt at stille op til byrådet for Liberal Alliance. Jeg ønsker at Solrøds borgere har selvbestemmelse og de bedste vilkår, som en god liberal kommune kan tilbyde dem.

Læserbrev: Selvfølgelig skal daginstitutionerne prioriteres

John Wennerwald skrev den 18. april 2017 et læserbrev, hvori han konkluderede, at daginstitutionerne skal prioriteres. Det er en parole som er svær at være uenig i. Johns måde at prioritere daginstitutionerne vil være at ansætte flere pædagoger, hvilket der som sådan ej heller noget galt i; desværre er løsningen ikke så simpel, som John opstiller den. Flere pædagoger øger ikke nødvendigvis kvaliteten af den pasning eller tilbud som børnene og disses forældre får. For at kvaliteten øges kræver det at de enkelte daginstitutioner, får mere selvbestemmelse og  mindre bureaukrati udstukket fra rådhuset og administrationen. For at der kan ansættes flere pædagoger, så skal de relevante midler findes. Her vil det være nærliggende at trimme bureaukratiet og administrationen og samtidigt arbejde i retning af en væsentlig mere vækstorienteret erhvervsstrategi i Solrød Kommune.

Liberal Alliance vil:

  1. Skabe mere vækst ved hjælp af en aktiv og proaktiv erhvervspolitik. Vækst skaber mulighederne for flere pædagoger og varme hænder i daginstitutionerne.
  2. Liberal Alliance vil arbejde aktivt for at trimme kommunens administrationen, fjerne unødigt bureaukrati og styrke de områder der kræver det. Så midlerne til at hyre flere pædagoger ikke forsvinder til aktiviteter der ikke kommer børnene direkte til gode.
  3. Skabe de bedste rammer for udvikling daginstitutioner og borgernær velfærd ved fjerne unødige regler, unødige aktiviteter og unødige kontroller.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Kandidat til kommunalvalget for Liberal Alliance i Solrød

Præsentation: Regine Hovmøller

Jeg hedder Regine Hovmøller, er 19 år og studerer til daglig på Solrød Gymnasium, hvor jeg går i 3.g. Ved siden af studiet arbejder jeg, som personlig assistent på freelance basis. Jeg er bosat i Havdrup og er det man vil betegne, som ny tilflytter til kommunen, da jeg kun har boet her siden årsskiftet. Til trods for min unge alder har jeg været aktiv i Liberal Alliance i 6 år. I den tid har jeg haft en del organisatoriske poster, som blandt andet tæller stifter og lokalformand for Liberal Alliances Ungdom Køge Bugt og næstformand i Liberal Alliance i Køge. Jeg har en lang og solid organisatorisk erfaring inden for partiet, hvilket er vigtigere end nogensinde, når vi befinder os i et valgår. Foruden min organisatoriske erfaring har jeg i forbindelse med folketingsvalget i 2015 været kampagneleder for vores spidskandidat Henrik Boye. Den erfaring og viden, som jeg har derfra, agter jeg at bringe videre til foreningen så vi kan sikre Liberal Alliance her i Solrød et fantastisk kommunal og regionsrådsvalg.

Præsentation: Henrik Boye

 

Mit navn er Henrik Boye. Jeg har boet 50 år i Solrød og har oplevet kommunens udvikling på tæt hold.

I 2013 blev jeg valgt til byrådet, er medlem af Familie- og uddannelsesudvalget.

Derudover er jeg repræsentant for Liberal Alliance i KKR Sjælland og medlem af KL repræsentantskab.

I min valgperiode har jeg haft fuld fokus på de liberale værdier som mindre skat, mindre bureaukrati og mere frihed til selv at bestemme sit eget liv.

 

Tre områder har dog haft mest fokus

1.Folkeskolereformen – Dels pga. mine egne skolesøgende børn, men også at den årsag at jeg ikke er den store tilhænger af reformen og af inklusionsloven, hvor lange skoledage er en effekt heraf.

2. Skat –  Alle former for skat skal minimere og her har min kamp primært været på grundskylden, som er en ganske urimelig skat at en grund, købt for egne midler. Vi betaler mere i Solrød i kroner og ører, end vores naboer, hvilket er dybt uretfærdigt, så her fortsætter min kamp for en yderligere nedsættelse af grundskyldspromillen.

3. Mindre Bureaukrati – Tilliden tilbage til de offentlig ansatte og lad os arbejde med kerneydelser og ikke tomme ubrugelige registreringer.

Lad os stå sammen om et mere liberalt Solrød.

Med Venlig Hilsen

Henrik Boye
Byrådsmedlem og spidskandidat for Liberal Alliance ved KV17

Præsentation: Jonathan Elmer Hjordt

Jeg hedder Jonathan Elmer Hjordt og er 16 år.  Jeg går til dagligt på Solrød Gymnasium. I min fritid spiller jeg tennis. Jeg er også næstformand i Liberal Alliances Ungdom Køge Bugt, hvor jeg har fokus på struktur og organisatorisk arbejde. Jeg har siden 2015 været medlem af bestyrelsen i LA Solrød.

Mine mærkesager er:

  • Mere selvbestemmelse til skolerne.
  • Lavere grundskyld.
  • Mere fokus på at skabe rammer for erhverv i kommunen.

 

Læserbrev: Gør Solrød Kommune til en frikommune

Administrationen i  Solrød Kommune kan gøre det bedre, men desværre bliver kommunerne her til lands bebyrdet med regler, krav om registreringer og en hel del krav om dokumentation (bureaukrati) samt kontrol af bureaukratiet. En måde for administrationen i Solrød Kommune at blive mere effektiv på, vil være ved, at Solrød Kommune ansøger om at blive en frikommune.

Det kræver sådan set kun, at kommunalbestyrelsen stiller krav til administrationen i Solrød Kommune om at ansøge indenrigsministeriet om at få lov til at blive en frikommune, og heldigvis for Solrød Kommune er ansøgningsfristen i november 2017. På den måde kan byråddet og administrationen nå at ”skubbe” de relevante papirer videre.

Administrationen er ikke gratis at få til at fungere. Det tager ressourcer fra andre opgaver, som Solrød Kommune kunne løse. Det vil sige opgaver der er mere relevante for borgerne. Det er for eksempel hjemmepleje, børnepasning, fritidstilbud og lavere skatter.

Liberal Alliance har en klar målsætning om at gøre bureaukratiet mindre, så ressourcerne der bruges på det kan anvendes andre og bedre steder. I Solrød er der, med andre ord, tid til forandring.

 

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Byrådskandidat for Liberal Alliance i Solrød

Læserbrev: Hvor godt står det til med teknisk forvaltning?

I den senere tid har jeg set, at flere gadelys i og omkring Jersie Strand ikke lyser. Det er uheldigt og det skaber en øget risiko for ulykker samt det skaber utryghed i området. Jeg bruger ofte borgertippen, når jeg er ved at falde i et hul i fortovet, eller når jeg finder en gadelampe der ikke lyser eller blinker sporadisk. Det gør jeg fordi, det skal være bedre at bo i Solrød Kommune.

I den senere tid, når jeg har anmeldt gadebelysning der ikke virker, så får jeg prompte en besked fra kommunen om gadebelysning er udliciteret til SEAS-NVE, hvormed sagen betragtes som løst af administrationen. Udlicitering er sundt og godt for en kommune som Solrød Kommune. Fremgangsmåden giver anledning til fejlagtige oplysninger til borgerne, byrådet og i sidste ende gøre administrationen mere kompleks og unødig. Kompleksitet og bureaukrati er to onder der kun vil gavne de kolde hænder på rådhuset og i administrationen.

Liberal Alliance i Solrød vil have en effektiv administration der understøtter borgernes behov og oplyste beslutninger i kommunalbestyrelsen samt mindre bureaukrati. Teknisk forvaltning må kunne gøre det bedre!

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Byrådskandidat for Liberal Alliance i Solrød Kommune

Solrød, det er tid til forandring

Mere frihed

Vi mener, at borgerne skal have mere frihed. Friheden til at udvikle sig og friheden uden for systemet. Systemet sætter rammerne, men  systemet må aldrig blive så stærkt at det tryner borgerne, men systemet skal være tilpas fleksibelt til at rumme borgernes behov for udfoldelse, støtte og udvikling.

Lavere skatter

Vi mener, at ved at vi effektivere Solrød Kommune, da vil vi kunne sænke kommuneskatten. Lav skat giver mulighed for vækst og dermed øget velstand.

Højere vækst

De lavere skatter, en progressiv- og fremadsynet erhvervspolitik vil være med til at øge væksten der skabes i Solrød og Solrød Kommune.

Mindre bureaukrati

Vi går ind for mindre bureaukrati og vi går ind for at administrationen i Solrød Kommune skal være så effektiv som mulig. Kommunens ressourcer skal være fokuseret på at gøre det bedre at bo i Solrød Kommune.

Læserbrev: Liberal Alliance vil have mere for pengene

Invitation fra økonomi- og indenrigsministeren

Landets borgmestre har modtaget et brev med en invitation fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

Ministeren opfordrer kommunerne til at søge om at gå sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet i et samarbejde om at luge ud i administration og procesregler i kommunerne.

Til gengæld, for at kommunerne tør tage udfordringen op, vil Økonomi- og Indenrigsministeriet stille bistand til rådighed fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, uden beregning for kommunen.

Det har Liberal Alliance foreslået at Solrød kommune bør melde sig til, så vi kan få læst korrektur på vores arbejdsgange.
En holdning som Liberal Alliance står alene med og ikke kan finde flertal for i Solrød Byråd.

Flertallet i Økonomiudvalget, som har kompetencen til den beslutning, valgte ihvertfald at sige NEJ TAK, til dette tilbud og derved vores forslag.

Administrationen i kommunen mente (se hele dagsorden på kommunens hjemmeside):

  1. Ikke at der var noget at komme efter.
  2. Det ville kræve “ikke uvæsentlige ressourcer” at ansøge.

Begge påstande var udokumenteret, men alligevel noget som flertallet i udvalget og derved byrådet, tog for gode varer og derved valgte at forkaste forslaget fra Liberal Alliance.

Alle taler om bureaukrati og at det skal bekæmpes, men ingen udover LA, tør sætte handling bag ord.

Igennem mange år er den offentlige sektor blevet mere og mere bureaukratisk, og det stjæler tid og ressourcer fra kernevelfærden, så lad os da få kigget på det – en gang for alle, i stedet for at indtage den holdning, at Solrød kommune ved bedre og ingen skal lære os noget.

I det private erhvervsliv, forsøger man hele tiden at trimme virksomheden og at gøre tingene mere effektive “Work smarter, not harder”, noget kommunen også burde arbejde efter.

Så fakta er, at flertallet i Økonomiudvalget tilsyneladende mener, at vi er 100 % effektive i Solrød, en endnu større grund til at støtte op om Liberal Alliance i Solrød.

PS… Vi lærer hele livet

Med venlig hilsen

Henrik Boye
Byrådsmedlem i Solrød
Liberal Alliance