Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer

Budgetaftalen er Solrød Kommunes lokale finanslov. På siden her kan du derfor finde mere information om aftalens betydning for vores kommune. Du har både mulighed for at hente selve aftalen, og for at få en kort introduktion til nogle af de vigtigste emner i aftalen.

Tak fordi du læser med!

Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Lil Lyrstrand er gået sammen om Solrød Kommunes budget for 2024-2027.

Aftalens præmis er ’styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer’.

Budgetaftalen afspejler dermed aftaleparternes ønske om en langsigtet, stabil og ansvarlig økonomi med fornuftige investeringer


Udvalgte elementer fra budgetaftalen:

Styr på økonomien

Gennem en årrække har kommunens økonomi været holdt kunstigt sammen, ved hjælp af jordsalgsindtægter. I takt med at disse indtægter svinder ind, efterlader dette en ubalance i økonomien som kræver handling.

Liberal Alliance har derfor sat sig i spidsen for en genopretning af kommunens økonomi, hvor der gennemføres effektiviseringer og besparelser for 27 mio. kroner i 2024, stigende til 37 mio. kroner i 2027.

Resultatet er et sparekatalog hvor der implementeres 79 konkrete indsatser i et beløbsspænd fra 15.000 kroner til 3,1 mio. kroner. Vægten er i høj grad på effektiviseringstiltag og administrative besparelser, således at kernevelfærden i videst mulig omfang friholdes for besparelser.

Genopretningen af økonomien gør, at vi også fremadrettet kan investere i at udvide kapaciteten i vores daginstitutioner, skoler og plejehjem.

Solrød Rådhus
Borgmester Emil Blücher

Borgerinddragelse og politisk lederskab


Vi har lagt vægt på en budgetproces, med en høj grad af bruger- og borgerinddragelse. Det har ligeledes været vigtigt for os, at byrådet og borgmesteren “toner rent flag” og står ved de påtænkte bespareser.


Vi startede derfor ud med et sparekatalog på 70 mio. kroner, hvor fra de politiske udvalg havde til opgave, at finde besparelser svarende til 40 mio. kroner. Det prioriterede sparekatalog blev efterfølgende sendt i høring, for at få feedback fra eksempelvis brugerbestyrelser, forældreråd og medarbejdere i Solrød Kommune.


Borgmesteren udarbejdede herefter et budgetforslag, med afsæt i udvalgsprioriteringerne og høringssvarene. Budgetforslaget er herefter blevet sendt i endnu en høring, for til slut at danne ramme for de politiske forhandlinger mellem byrådets partier.

Investering i børneområdet

Budgetaftalen indeholder flere konkrete tiltag på børneområdet, som vi i Liberal Alliance er særligt glade for. Vi udvider eksempelvis kapaciteten i daginstitutionerne, og forbedrer de fysiske rammer i flere institutioner.

Der afsættes 3,8 mio. kr. til ombygning af Parkbo og 5,3 mio. kr. til realisering af gårdbørnehaven i Gammel Havdrup. Samtidig anlægges en helt ny vuggestue i strandområdet, til erstatning af hhv. den støjplagede vuggestue Spiren, samt søsterinstitutionen Solstrålen der har til huse i midlertidige pavilloner ved SIC.

Desuden hæves tilskuddet til pasning af i eget hjem fra de nuværende 60%, til lovens maksimum på 85%. Private og kommunale institutioner ligestilles fremadrettet økonomisk, og ordningen med kommunale deltidspladser udvides.

Lokalerne til madkundskab på Munkekærskolen renoveres, og i forbindelse med tangrenovering af selvsamme skole, udvides der med nye klasseværelser. Sidst men ikke mindst fortsætter renoveringen af Havdrup SFO.

Nøddebo Børnehave
Vejarbejde i Solrød Kommune

Bedre byggesagsbehandling

Kommunen skal være en aktiv medspiller, når borgerne ønsker at bygge nyt, bygge til eller på anden måde føre deres boligdrømme ud i livet.

Liberal Alliance ønsker i den forbindelse at forbedre byggesagsbehandlingen, ved at optimere sagsgange og nedbringe ventetiderne.

Som et supplement til det igangværende 360 graders gennemsyn af byggesagsområdet, indføres der et fast byggesagsgebyr på 1000,- kroner for private byggesager.

Tiltaget letter både administrationen og medfører gennemsigtighed i forhold til borgernes udgifter.


Ovenstående er blot udpluk af budgetaftalens mange spændende tiltag.
Vi kan derfor varmt anbefale at læse hele aftaleteksten, hvor du kan blive klogere på tiltag såsom:

  • Opdatering af udbudspolitik med henblik på øget konkurrenceudsættelse
  • Kommunalt skattestop når den sidste justering af kommuneskatten er foretaget i 2024. Skattestoppet ledsages af et økonomisk princip om, at Solrød Kommune ikke må have en højere indkomstskatteprocent end landsgennemsnittet.
  • Nyt opgaveudvalg (§17 stk. 4 udvalg) der har til formål at nedbringe trafikstøjen fra Køge Bugt Motorvejen
  • Nyt redningsudstyr langs vores kyststrækning, der kan være med til at forebygge drunkeulykker
  • Fokus på trafiksikkerhed i Havdrup med en analyse af stykket mellem Havdrup Centervej og jernbaneoverskæringen ved Havdrup Hovedgade, samt et ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger ved bygrænsen på hhv. Skovvej og Sallevvej
  • Arbejdet med et friplejehjem i Havdrup fortsættes, og suppleres med at muligheden for etablering af en privat daginstitution i relation til friplejehjemmet undersøges
  • Der etableres lys på cykelstien mellem Kirke Skensved og Havdrup