Nyheder mv.

Budget 2023 er indgået af et samlet byråd

Liberal Alliance Solrød er glade for at være en del af budget 2023-2026, som et enigt byråd står bag. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke byrådets øvrige partier, for et godt samarbejde om aftalen.

Budgetaftalen består af en lang række elementer, hvor vi her vil uddybe nogle af de for os væsentlige elementer i aftalen:

Fokus på børn og ældre (fra 1. behandlingsforslaget)

Budgetaftalen hviler på førstebehandlingsforslaget, som rummer en række vigtige og nødvendige prioriteringer af hhv. børneområdet og ældreområdet.

Kapacitetsudvidelse og tagrenovering på Munkekærskolen

Der afsættes hhv. 9 mio. kroner i 2023, 14,7 mio. kroner i 2024 og 11,3 mio. i 2025, til at renovere taget på Munkekærskolen, samt udvide med nye klasseværelser.

Tagrenovering på Havdrup Skole

Der afsættes 4,5 mio. til tagrenovering i 2023 på Havdrup Skole.

Daginstitutionskapacitet

Der afsættes 4,4 mio. til at udvide daginstitutionskapaciteten i 2023, 5,3 mio. i 2024 samt 20,4 mio. i 2025. Endvidere afsættes der 6,4 mio. kroner til til- og ombygning af Birkebo i 2023.

Beløbet i 2023 er tiltænkt den kommende gårdbørnehave i Gammel Havdrup.

Udvidelse af Plejecenter Christians Have

Plejecenter Chr. Have udvides med 45 plejeboliger og 900 m2 serviceareal, som skal være klar til indflytning i primo 2025.

Kapacitet i hjemmeplejen og sygeplejen

Ifm. udbygning af fjerde etape på plejecenteret, opføres nye lokaler til hjemmeplejen og sygeplejen, som herved flyttes fra lokalerne over Solrød Bibliotek.

Renovering af Havdrup SFO fremrykkes

Havdrup SFO er utidssvarende såvel indvendigt som udvendigt. Der afsættes derfor 3 mio. kroner i 2023 og 2 mio. kroner i 2024, til at foretage renoveringen.

Faglokale til madkundskab på Munkekærskolen

Faglokalet på Munkekærskolen til faget madkundskab er fra 1976, og fremstår nedslidt. Der afsættes derfor 1,35 mio. kroner i 2024 til renovering af faglokalet.

Genindførsel af sundhedsplejerskernes deltagelse i mødregruppernes opstartsmøder

Fra og med 2023 vil sundhedsplejerskerne igen deltage i opstartsmøderne med mødregrupperne.

Fast byggesagsgebyr på lovliggørelsessager undersøges

Som en del af det nye koncept for byggesagsbehandling, ønsker aftaleparterne at undersøge muligheden for at overgå til et fast byggesagsgebyr på 1082 kroner, for så vidt angår lovliggørelsessager. Et oplæg herfor fremlægges i første kvartal 2023.

Vejstøj

Mere end 130.000 biler passerer dagligt gennem Solrød Kommune på Danmarks mest befærdede motorvej. Støjen fra de mange biler påvirker livskvalitet for vores borgere, og næsten 3000 husstande er ifølge Vejdirektoratets beregninger støjbelastede.

I 2022 har Solrød Kommune fået foretaget en analyse, der peger på en række muligheder for yderligere støjreduktion ved initiativer på Vejdirektoratets arealer fx nye typer asfalt samt støjmure i både side- og midterrabat.

Aftaleparterne er enige om at nedsætte en politisk arbejdsgruppe under Udvalget for Natur-, klima- og plan, som skal afsøge og fremme initiativer til dæmpning af støj fra Køge Bugt motorvejen herunder:

 • Indgå i dialog med Vejdirektorat og Folketing om støjdæmpende initiativer og finansiering af disse
 • Afsøge mulighed for at indlede et borgmestersamarbejde med andre kommuner/borgmestre langs Køge Bugt Motorvejen
 • Planlægge et borgerrettet arrangement, hvor der informeres om mulige støjdæmpende tiltag samt lægges op til borgerdialog

Ny kapacitetsmodel på daginstitutionsområdet

Aftaleparterne har bestilt en ny model for at forecaste kapacitet på dagtilbudsområdet. Når denne forelægger, skal behovet for en ny institution i Strandområdet vurderes. Synkront med ovenstående arbejde afdækkes mulighederne for, at institutionen kan være privat eller selvejende.

Byudvikling i Solrød Center

Tidligere på året besluttede byrådet, at planerne om et nyt rådhus på stationspladsen skulle droppes. Denne beslutning står stadig ved magt. Stationspladsen rummer dog stadig et potentiale for byudvikling, som der nu skal arbejdes med.

Visionen er at skabe et ambitiøst og sammenhængende projekt, som hvor nedenstående elementer forsøges afdækket:

 • Byrumsfunktioner som kan være med til at understøtte Solrød Center – fx. grønne arealer som kan danne ramme om leg, rekreation og dyrkelse af fællesskaber
 • Udvidelse med nye butikker, som kan understøtte en positiv udvikling af centeretSundhedshus som evt. kan medføre en lokalerotation blandt centerets ejere og lejere
 • Muligheden for at samtænke projektet med nye og eksisterende kulturtilbud, for at give bedre plads til foreninger, borgere og kulturelle arrangementer
 • Senioregnede boliger samt et mindre antal ungdomsboliger
 • Tilgængelighed for mennesker med handicap
 • Parkering i p-kælder og/eller parkeringshus
 • Integration af bæredygtige løsninger som eksempelvis solceller på tag- eller parkeringsarealer

Projektet skal, udover at give et salgsprovenu, ligeledes kunne finansiere færdiggørelsen af den nye belægning i Solrød Center.

Byudvikling på parkeringspladsen ved Jersie Station

Parkeringspladsen ved Jersie Station rummer en unik mulighed, for at skabe et sammenhængende projekt med seniorboliger, en ny dagligvarebutik, og naturligvis parkeringspladser til beboere, handlende og pendlere.

En del af provenuet fra salget af grunden øremærkes til forskønnelse af området foran “kælkebakken”.

Privat padelcenter udbydes

Den tidligere grusbane ved Solrød Idrætscenter udbydes til opførsel af et privat padelcenter. Borgerindragelse er et vigtigt pejlemærke i relation til projektet.

Idrætsanlægsfonden

I førstebehandlingsforslaget stod idrætsanlægsfonden til at udgå. Fonden genindføres nu med en ramme på 300.000 kroner om året.

Styrket tal- og ordblindeindsats

Mulighederne for at styrke indsatsen over for talblindhed og ordblindhed undersøges, eksempelvis med baggrund i Esbjerg-modellen.

Friplejehjem i Havdrup

Arbejdet med at konkretisere og realisere planerne om et friplejehjem i Havdrup fortsætter. I en tid hvor kommunernes anlægsrammer er under et stort pres, udgør et friplejehjem et fornuftig mulighed. Endvidere vil et friplejehjem give Havdrup-borgerne et lokalt alternativ, og borgerne generelt mere valgfrihed.

Mellemkommunalt samarbejde

Aftaleparterne har et ønske om at afdække de eksisterende tværkommunale samarbejder, samt undersøge muligheden for nye samarbejder.

Faste teams i hjemmeplejen undersøges

Aftaleparterne er enige om at undersøge mulighederne, for at etablere faste selvkørende teams i Hjemmeplejen.

Det videre arbejde frem mod budget 2024

Anlægsprojekterne i 2023 finansieres udelukkende med kommunens kassebeholdning. Da dette ikke er holdbart i længden, skal der arbejdes på at skabe en bedre balance og robusthed i kommunens økonomi.

 

Aftalen kan ses i sin fulde længde, ved at klikke her.

Carl Andersen er ny formand for Liberal Alliance Solrød

Ovenpå et veloverstået kommunalvalg, kunne Regine Hovmøller efter fem år give formandsstaffetten videre til Carl Andersen. Dette skete på vores ordinære generalforsamling, hvor også Søren Fink-Jakobsen og Morten Bøgenskjold opnåede valg til bestyrelsen.

Carl Andersen er 27 år og uddannet jordbrugsøkonom fra Københavns Universitet. Til dagligt arbejder han som politisk konsulent for familieejede virksomheder hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, og har desuden en lang organisatorisk baggrund fra Liberal Alliances hovedorganisation i ryggen.

Liberal Alliance Solrød opnår kanonvalg – får samtlige kandidater valgt ind

Liberal Alliance står tilbage som et af kommunens store vindere, med et valgresultat på 14,9% af stemmerne. Hele 1.944 borgere valgte at sætte X ud for LA, hvilket har givet os hele tre byrådsmedlemmer, som vil tiltræde pr. 01. januar 2022.

Liberal Alliances kandidater til kommunalvalget i Solrød
Liberal Alliances nye byrådsgruppe. Fra venstre: Regine Hovmøller, Emil Blücher og Henrik Boye.

Stemmetallene fordeler sig på:

Emil Blücher, 1581 personlige stemmer

Regine Hovmøller, 115 personlige stemmer

Henrik Boye, 55 personlige stemmer

Listestemmer: 193 stk.

 

Tillykke til den nye bestyrelse

Liberal Alliance i Solrød afholdte den 6. oktober 2020 generalforsamling, hvilket resulterede i en ny bestyrelse. Denne består af:

 • Formand, Regine Hovmøller.
 • Næstormand, Søren Fink-Jakobsen.
 • Kasserer- og bestyrelsessekretær, Peter Flemming Teunissen Sjølin.
 • Medlem, Gustav Koop.
 • Medlem, Emil Blücher.
 • Medlem, Henrik Boye.
 • Medlem, Morten Bøgenskjold.

Fremragende generalforsamling

Den 26. marts 2019 afholdte Liberal Alliance i Solrød en fremragende generalforsamling med ovationer og god stemning. Deltagerne på generalforsamlingen mente, at bestyrelsen havde gjort et godt job siden forrige generalforsamling, hvorfor man genvalgte bestyrelsen.

På generalforsamlingen drøftede man også en række politiske emner i forhold til lokalpolitik, hvor især Solrød Kommunes omfattende bureaukrati blev drøftet, og hvad man fra politisk hånd burde gøre for at skabe en bedre og mere effektiv kommune. Deltagerne i generalforsamlingen drøftede også landspolitiske emner, hvor især skattepolitikken og infrastrukturprojekter blev drøftet livligt.

Efterfølgende blev et konstituerende bestyrelsesmøde afholdt, hvor rollerne blev besat således:

 • Formand Regine Hovmøller.
 • Næstformand Søren Fink-Jakobsen.
 • Kasserer Peter Flemming Teunissen Sjølin.
 • Menigt medlem Henrik Boye.
 • Menigt medlem Maiken Boye.
 • Menigt medlem Emil Blücher.

Emil Blücher gjorde opmærksom på den urimelige kommunale udligning i omegnskommunerne til hovedstaden

Ved at klikke på videoen har du mulighed for, at se byrådsmedlem Emil Blüchers tale ved Liberal Alliances landsmøde i København (2018).

Læserbrev: Ros til Mette Bock for moderniseringen af DR

Danmarks Radio (DR) har i mange år været i en lidt speciel situation. Organisationen der har til hensigt at berige os alle med kunst, kultur og nyheder har i stigende grad brugt sine ressourcer på underholdning og på at konkurrere med private virksomheder. DR har ganske rigtigt formået at købe nogle TV-serier til broadcast fx Borgen, Krøniken, Rejseholdet og Forbrydelsen, men i den seneste tid har fokus været på at skabe kanaler og indhold der konkurrerer med TV2, TV3, ComedyCentral med flere. Indhold som ganske enkelt ikke kan betragtes som oplysende eller inden for public service. På det seneste er DR stagneret i forhold til at finde på nyt kvalitetsindhold. Det var med andre ord på tide, at ledelsen i DR blev sat på en brændende platform for, at tvinge DR til at skabe nyt og innovativt indhold.

Jeg vil derfor benytte lejligheden til at rose kulturminister Mette Bock. Hun har formået, sammen med regeringen, at skabe de nødvendige forhold til at DR kan udvikle sig til at blive en relevant public service og kulturinstitution igen.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Læserbrev: Der er intet der er gratis i offentlig forvaltning

Intet er gratis, ej heller i offentlig forvaltning. Dette burde Solrød Kommunes kommunikation med borgere, foreninger og virksomheder reflektere. Desværre er dette ikke tilfældet i dag, hvor besøgende på Solrød Kommunes hjemmeside fejlagtigt bliver oplyst om “gratis tilbud” og “gratis services”.  Offentlige services og tilbud er ikke “gratis” men skattefinansieret.

Når det offentlige herunder kommunerne udfører en service eller giver et tilbud, så bliver disse finansieret af den skat som borgerne og virksomhederne betaler. I Solrød Kommune vil der være tale om kommuneskatten. Derfor er det en falsk varebetegnelse, når Solrød Kommune omtaler tilbud og services som værende gratis. I realiteten er kommunens tilbud og services skattefinansieret og bør beskrives og omtales som sådan. Bente og Bent fra kommunen går ikke “gratis” på arbejde og det er ligeledes ikke “gratis” for kommunen at stille arbejdspladser medvidere til rådighed for Bente og Bent, da både strøm, telefon, kontorplads og IT skal være tilgængelige for dem.

Varde Kommune har allerede vist vejen frem på dette område, hvor kommunen efter kommunalvalget 2017 har omstillet sin kommunikation til at afspejle de reelle forhold i offentlig forvaltning og kalder derfor tilbud og services skattefinansieret.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

LA Solrød er stærkt repræsenteret

To sild og Laura.
Fra venstre mod højre: Henrik Boye, Laura Lindahl og Emil Blücher.

Liberal Alliance har gode kort på hånden også i Solrød.

Liberal Alliance i Storkreds Sjælland afholdte opstillingsmøde, hvor hele to kandidater fra Solrød var repræsenteret i opløbet om at blive valgt til folketingskandidater. Begge Solrødder blev valgt og ses sammen på billedet ovenfor med spidskandidat Laura Lindahl.

På  selve opstillingsmødet havde de to kandidater hver deres kvaliteter og begge var i topform. Emil Blücher stillede op for første gang, og Henrik Boye som var den rutinerede FT-kandidat. Begge kandidater kom ind på forskellige tilgange til, hvordan de hver især vil kunne bidrage til at gøre Danmark bedre ud fra liberale principper.

På opstillingsmødet var 90 medlemmer af Liberal Alliance på Sjælland mødt op og der var stor opbakning til de to kandidater fra Solrød Kommune.  På opstillingsmødet blev Laura Lindahl valgt som spidskandidat. Laura Lindahl er i dag allerede medlem af Folketinget, og hun  voksede op i Køge og har gået på Solrød Gymnasium.